>

Guide to Young Tree Establishment – Sweden

Guide to Young Tree Establish ment (Swedish) or Guide till Young Tree Etablering – Sverige

Guide to Young Tree Establishment – Sweden

The popular guide to young tree establishment, originally launched in 2021, is now available to download in Swedish.

Advice, ideas and signposting for the public.

An Introductory Guide to Young Tree Establishment’ provides advice and ideas for a non-professional audience, as well as signposting readers towards other useful resources. It is not intended as a comprehensive guide, nor a replacement for specialist advice but is an important tool in sharing knowledge with the general public about arboriculture and tree care; communicating some of the key messages of the Association and hopefully helping people learn more about tree planting and aftercare.

Tree planting has never been more popular but planting a tree is just the start of the story. Arboriculturists work in tree time, not human lifespans or political cycles. If you consider the first 100 years of a tree’s life, then the act of planting might make up half an hour or so, or 0.000058%. It is undoubtedly a very important part of the process – a critical one – but there is so much more to the story…

The guide is available as a free download covering key areas including ‘Why plant a tree?’, ‘Where to plant a tree?’, ‘What tree to plant?’, ‘How to plant a tree’, ‘Young tree aftercare’ and ‘Tree watering’. Free downloadable posters for each section are also available.

Download

Guide till Young Tree Etablering – Sverige

Den populära guiden till Young Tree Establishment, som ursprungligen lanserades 2021, finns nu att ladda ner på svenska.

Råd, idéer och skyltning för allmänheten.

Råd, idéer och information till allmänheten. ‘En introduktionsguide till etablering av unga träd’ ger råd och idéer för de som inte arbetar med träd professionellt och ger tips om fler källor där det går att få mer information. Även on guiden inte är heltäckande, eller en ersättning för råd av experter, är den ett viktigt redskap för att sprida kunskap till allmänheten om plantering och skötsel av träd.

Trädplanteringar blir vanligare och vanligare, men om du tänker på ett träds första 100 levnadsår, så utgör själva trädplanteringen endast ungefär en halvtimme, eller 0.000058%. Det är tveklöst en väldigt viktig del av processen – men utgör bara en liten del av den.

Guiden är gratis att ladda ner och täcker nyckelområden såsom 'Varför plantera träd?', 'Var ska trädet planteras?', 'Vilket träd att plantera?', 'Hur du planterar ett träd', 'Skötsel av unga träd' och 'Bevattning av träd'. Det går självklart även bra att ladda ner affischer för varje del!

Ladda ner

Disclaimer: Within the translation, methods and working methods have also been translated into what is the practice in Sweden. The Swedish translation may therefore differ from the original.

Kindly translated by Trädkontoret AB

Trädkontoret AB

Varning: I och med översättningen har även metoder och arbetssätt översatt till vad som är praxis i Sverige. Den svenska översättningen kan därför skilja sig från originalet.

Vänligen översatt av Trädkontoret AB